طومار هزاران معلم: در تامین نیازهای اولیه خود ناتوانیم