اعتراض عرصه سوم به صدور حکم 16 سال زندان برای مخالفت با اعدام