تلاش برای آزادی زندانیان عقیدتی سیاسی در ایام کرونا