بودجه آموزش و پرورش  تنها کفاف حقوق معلمان را می‌دهد