کمپین مخالفت با نامزد پیشنهادی وزارت کشور دولت جدید