کدام حقوق، کدام شهروند، نگاهی به منشور حقوق شهروندی