همبستگی دراویش در سراسر جهان برای نجات زندانیان بیمار