رابطه تبادلات فرهنگی و پویایی جامعه مدنی- تجربه سوئدی