حرکت خزنده جریان خاص سیاسی برای تصاحب کرسی‌های اتاق بازرگانی