بیانیه فعالان حقوق بشر درباره عضویت پورمحمدی در دولت