انتقاد مرتضی طلایی از نگاه تشریفاتی و ابزاری به سازمان‌های جامعه مدنی